سوآنگ پوانگ سری در خانه اش بهمراه موجودات عجیب و زننده ای زندگی میکند. درمنزل او بیش از 4600 عقرب زندگی میکنند. او از این عقرب ها تغذیه میکند. عقرب ها و مارها یک نوع غذا و میان وعده خوشمزه در تایلند محسوب میشوند.

 

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)

زندگی با عقرب ها (7 عکس)