مهاجرت خرچنگ ها در جزیره کریسمس به معنای واقعی کلمه غیر قابل باور است.در این مهاجرت عظیم گروهی که بصورت فصلی صورت میگیرد طی 10 روز میلیون ها خرچنگ به سمت ساحل حرکت میکنند. در بین راه البته در زیر چرخ ماشین ها و قطار بسیاری از آنها له شده و نابود میشوند.

 

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)

مهاجرت دسته جمعی میلیون ها خرچنگ (7 عکس)