آثار عکاسی از سورن مانولیان

چشم سگ نژاد هاسک

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)


چشم ماهی

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

Caiman
چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم اسب

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم کروکودیل

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم سوسمار

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم گربه

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم مار پیتون

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)

 

چشم حلزون

چشم حیوانات از نمای نزدیک (9 عکس)