لی وان کسی است که دو سال قبل تیتر اخبار را در ویتنام به خود اختصاص داد زمانی که مشخص شد که مدت 5 سال است که با همسر مرده اش میخوابد. علیرغم مخالفت های قانونی او هنوز این کار را ادامه میدهد. او برای این کار با ساختن مجسمه ای به شکل همسر خود جسد او را درون آن گذاشته است. دلیل کار او به نظر کارشناسان کنار نیامدن با مرگ همسرش است. 

 

مرد ویتنامی که با همسر مرده اش میخوابد (2 عکس)

مرد ویتنامی که با همسر مرده اش میخوابد (2 عکس)