با تعيين نحوه رشد شاخه هاي درختان ميتوان آنها را به فرم هاي دلخواه رشد داد. هر چند اين شكل پذيري سالها بطول خواهد انجاميد و نتيجه اثر را در سالهاي آينده ميتوان ديد ولي خيلي از باغداران با سليقه از سالها قبل به فرم و شكل دادن شاخه هاي درختانشان روي آورده اند. اين عمل در گذشته هم  رواج داشته و در بخش چراپونچه هندوستان حتي به يك رسم تبديل شده است.

 

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)

تعيين شكل و فرم درختان (15 عكس)