در این عکس ها و تصاویر که بعد از سقوط معمر قذافی رهبر لیبی منتشر شده است اعضای خانواده اش به خوبی دیده میشوند. پسر های او در عکس های مختلف در کنار پدرشان دیده میشوند. این عکسها در حالی منتشر شده که هر یک از فرزندان معمر قذافی رهبر لیبی در یک قسمت از این کشور پنهان شده اند و یا به کشور های همسایه گریخته اند.

 

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)

آلبوم عکسهای خانوادگی معمر قذافی (17 عکس)