عکسهای زیادی در زمان واقعه 11 سپتامبر 2001 از برج های دو قلو سازمان تجارت جهانی در نیویورک گرفته شده است. اما در این آلبوم شما عکسهایی با زوایای مشابه عکسهای قدیمی خواهید دید که بعد از گذشت 10 سال از آن واقعه گرفته شده است.

 

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)

تصاویر واقعه 11 سپتامبر بعد از 10 سال (20 عکس)