خانه خورشید نام این ویلای لوکس و فوق العاده زیبا در سنگاپور میباشد. این ویلا توسط استدیو طراحی و معماری Guz ساخته شده است.

 

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)

ویلای رویایی در سنگاپور (17 عکس)