مارگارت دالمن زن آلمانی بخاطر درد شدید به بیمارستان مراجعه کرد. دکتر ها پس از گرفتن عکس اشعه ایکس از وی با صحنه وحشتناکی روبرو شدند. به سرعت او را به اتاق عمل برده و 72 عدد چنگال و قاشق در شکم او پیدا کردند. اینکه چطور این تعداد قاشق و چنگال به معده این زن 52 ساله راه پیدا کرده بعنوان راز پا برجاست.

 

راز درون شکم زن 52 ساله آلمانی (3 عکس)

راز درون شکم زن 52 ساله آلمانی (3 عکس)

راز درون شکم زن 52 ساله آلمانی (3 عکس)