هنر اوریگامی یا همان درست کردن اشکال مختلف با کاغذ به نو خود جذاب و جالب هست. چه رسد به زمانی که بصورت مینیاتوری هم اجرا گردد. هنرمند آلمانی  Anja Markiewicz این آثار اوریگامی جالب راخلق کرده است که بعضی از آنها تنها 4 میلیمتر طول دارند و برای تشخیص آنها به ذره بین نیاز است.

 

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)

کوچکترین اوریگامی های دنیا (21 عکس)