یکی از حرفه های غیر معمول جهان دندانپزشکی اسب است.  این عکسها مربوط به دو دامپزشک در کلمبیا است که دارای این تخصص منحصر به فرد می باشند.

 

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)

دندانپزشکی و جرم گیری دندان های اسب ها (11 عکس)