این خانه به قول معروف خوراک کسانی است که با اسکیت برد زندگی میکنند. نوع طراحی خاص این منزل باعث میشود که این ورزشکاران بتوانند برای رفتن از محلی به محل دیگر نیز اسکیت برد را از زیر پایشان بر ندارند. شاید این آرزوی بسیاری از خوره های اسکیت برد باشد. این منزل در وسعت 200 متر مربع در مالیبو ، لاس فلورس کانیون (کالیفرنیا ) و توسط طراحی به نام (Gil Le Bon Delapointe) ساخته شده است و در حال حاضر برای شرکت در نمایشگاهی مربوط به اسکیت برد ها به پاریش منتقل شده است. این نمایشگاه تا 7 آگوست ادامه دارد.

 

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)

خانه ای برای اسکیت برد سواران (8 عکس)