ژاپنی ها به کارهای ظریف و مینیاتوری شهرت دارند. هنرمند ژاپنی Akinobu  این فرضیه را با آثار فوق العاده خود به اثبات رسانده است. نه تنها مینیاتوری بودن آثار او قابل توجه است بلکه اگر به کوچکی بطری ها نگاهی بیاندازید خواهید فهمید که نصب آنها داخل بطری از ساخت آنها سخت تر بوده است. 

 

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)

دنیای مینیاتوری داخل بطری (15 عکس)