طبق يك سنت قديمي ، زنان در استوني در مسابقات دو صد متر با كفش پاشنه بلند شركت ميكنند. در اين مسابقات پاشنه كفش هاي زنانه بايد حداقل 5 سانتيمتر باشد.

 

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

مسابقه دو صد متر زنان با كفش پاشنه بلند (30 عكس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند