يكي از آثار تاريخي و ديدني در نيوجرسي ساختماني است شبيه به يك فيل كه در سال 1881 ساخته شده است. اين ساختمان از آن زمان تا بحال كاربري هاي متفاوتي داشته است. در حال حاضر توريست ها ميتوانند وارد اين ساختمان شده و از نماي اقيانوس لذت ببرند.

 

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)

ساختمان عجيب فيلي در نيوجرسي (8 عكس)