از قدیم گفتند که چیزی که از دل برآید بر دل هم نشیند. هنرمنی به نام دیوید دیوریس (Dave Devries) معتقد است که کودکان با جانوران مختلفی که در کارتون ها نمایش داده میشوند ارتباط خوبی برقرار نمیکنند. برای حل این مشکل او از نقاشی خود کودکان ، شخصیت سازی کرده است. جانواران عجیبی که کودکان ترسیم میکنند در عین سادگی ظرافت های خاصی دارند که در صورتی که به شکل کارتونی درآیند میتوانند برای سایر کودکان نیز جذاب باشند.

 

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)

واقعیت بخشی به نقاشی کودکان (15 عکس)