موسسه نشنال جئوگرافیک در مجله خود ( ماه March) چهره هایی را به چاپ رسانده که تا ابد در ذهن ها خواهد ماند.این چهره ها ، چهره انسانهای عادی امروزه هستند. یک موسسه تحقیقاتی در چین در طول 10 سال عکسهای زیادی از مردم جهان تهیه کرده است و در نهایت هنرمند دیجیتالی جو لرتولا (Joe Lertola)  این عکسها رابا هم ادغام نموده است.

 عکسی که از ادغام 7 میلیون عکس تهیه شده است و نمایانگر چهره کلی انسان های روی زمین است.

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

دیوید ترود (David Trood) هنرمند عکاس با استفاده از همین ایده چهره متوسط افراد را در سنین مختلف و مناطق جغرافیایی متفاوت تهیه کرده است.

چهره 100 نفر دانمارکی

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره 100 نفر از کودکان 10 ساله دانمارکی

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره 100 نوجوان 14 ساله دانمارکی

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره 100 نفر از ساکنین گرینلند

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره 100 نفر تایلندی

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره غالب مردان دنیا

چهره غالب انسانها (8 عکس)

 

چهره غالب زنان دنیا

چهره غالب انسانها (8 عکس)