بنا به گفته خالق این اثر عجیب ، پیکه برگمنز (Pieke Bergmans) این اثر یک حباب لامپ است که راهش را گم کرده. او میگوید که این حباب به شکل هایی در خواهد آمد که از یک حباب لامپ انتظار نمیرود.

 

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)

حباب لامپ تنبل (7عکس)