در روزهای اخیر خبری مبنی بر مسمومیت غذایی در اثر مصرف خیارهای آلوده به باکتری "ای. کولی" یا Ehec در بسیاری از کشورهای اروپایی منتشر شده است. این خیارهای آلوده که از اسپانیا و هلند صادر شده اند تاکنون جان ۱۰ نفر را در آلمان گرفته اند. بهمین دلیل چندین تن خیار در اروپا نابود شده است.

 

نابودی چندین تن خیار در اروپا (5 عکس)

نابودی چندین تن خیار در اروپا (5 عکس)

نابودی چندین تن خیار در اروپا (5 عکس)

نابودی چندین تن خیار در اروپا (5 عکس)

نابودی چندین تن خیار در اروپا (5 عکس)