در هنگام جنگ های صلیبی سرباز های رومی مجبور بودن سالها از خانه دور باشن ....از رسوم مرسوم اون زمان استفاده از کمربند عفت بود ...که خدایی نکرده زن در غیاب همسر خود با غریبه همبستر نشود ...پس از سه قفله نمودن ناموس ،مردها با طیب خاطر و کلید بدست به سفر می رفتن

 

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)

شورت آهنی یا کمربند عفت (6 عکس)