معمولا" هر شهر بزرگی یک نمادی دارد؛ پاریس، ایفل دارد؛ کپنهاگ، پری دریائی؛ تهران برج آزادی؛ نیویورک، مجسمه آزادی و ......اما بروکسل در بلژیک، مانیکن پیس (Manneken Pis) دارد. لابد می پرسی این دیگر چیست؟ بله ، این همان مجسمه پسرک کوچکی ست که قرن ها در حال جیش کردن است!!!

در واقع هیچکس نمی داند که چرا این مجسمه اونجاست. شاید تنها جنبه تزئینی داشته برای مردمی که از قرون وسطی برای بردن آب به آن محل می آمدند. البته همیشه هم آن بالا مشغول رفع حاجت نبوده است. بارها توسط سربازان غارتگری که به بروکسل حمله می آورده اند، دزدیده شده و یا بارها از ترس سرقت و تخریب در زمان جنگ های جهانی اول و دوم مخفی شده است.

در حال حاضر لباس های این مجسمه هفته ای چند بار تعویض میشود.

متن از خاطرات فرنگ

 

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)

مانیکن پیس، پسرک شاشوی معروف (13 عکس)