در صورتی که قصد سفر به خارج را داشته باشید مطمئناکره شمالی آخرین جایی است که به آن فکر خواهید کرد. کره شمالی یکی از پر رمز و راز ترین کشور های دنیا است. بیشترین تصاویری که از کره شمالی در رسانه ها منتشر شده ساخت و ساز های نظامی و یا رژه ها و نمایش قدرت نظامی آنها بوده است. ولی عکاس بریتانیایی به نام چارلی کرین (Charlie Crane) به سختی توانسته مجوز عکسبرداری از زندگی روزمره مردم در کره شمالی را بدست آورد. عکسهای او را در ادامه خواهید دید.

 

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)

نگاهی به زندگی روزمره در کره شمالی (35 عکس)