نهایت اتو زنی نام پروژه ای ایست که در آن ورزش های مختلف با اتو زدن همراه شده است!!.به گفته سایت پروژه نهایت اتو زنی یکی از خطرناک ترین ورزشهای ممکن است که این امکان را به ورزشکاران میدهد پس از اتمام ورزش ، لباسی شیک و اتو کشیده بپوشند. البته از نظر تاپ ناپ یکی از احمقانه ترین ورزشها هم میتواند محسوب شود. ;)

 

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)

نهایت اتو زنی (12 عکس)