به دلایل ناشناخته میلیون ها ماهی در دریاچه ای آتشفشانی در نزدیکی پایتخت فیلیپین تلف شده اند. به گفته شاهدان ماهی ها برای مدت طولانی بصورت دایره وار روی سطح آب حرکت میکردند و سپس بصورت شناور به روی آب می آمدند.

 

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)

تلف شدن میلیون ها ماهی در فیلیپین (9 عکس)