فردریچ مک سوان (Frederick McSwain) برای بزرگداشت مرگ دوستش ، هنرمند و طراح کانادایی  توبیاس وانگ (Tobias Wong) ، تصمیم گرفت تا تصویرش را با تاس بنگارد. او میگوید نام اثرش را چرخش زندگی میگزارد. این تصویر فوق العاده بر روی زمین نقش بسته تا حس واقعی تاس را به بیننده القا کند. جالبی این اثر این است که توبیاس حدود 35 سال داشت که از دنیا رفت و دقیقا 13138 روز زندگی کرده است ، دقیقا به تعداد تاس هایی که در ساخت این اثر بدیع بکار رفته است.


تصویر سازی فوق العاده و حیرت انگیز با تاس (4 عکس)

تصویر سازی فوق العاده و حیرت انگیز با تاس (4 عکس)

تصویر سازی فوق العاده و حیرت انگیز با تاس (4 عکس)

تصویر سازی فوق العاده و حیرت انگیز با تاس (4 عکس)