شراب مار و عقرب جزو مشروباتی است که در داخل بطری مار و یا عقرب نیز گنجانده میشود. برای اولین بار در ویتنام استفاده شده ولی در حال حاضر در سایر نقاط دنیا یافت میشود. در این نوع نوشیدنی سم مار و عقرب داخل الکل شراب حل شده و اتانولش آزاد شده و برای سلامتی ضرری نخواهد داشت.

 

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)

شراب مار و عقرب (18 عکس)