جو فنتون ( Joe Fenton) این اثر خارق العاده را در طول 10 ماه با کار مستمر روزانه 10 ساعت به پایان رسانده. اثر او دارای جزئیات فوق العاده است.ابعاد این اثر هنری 2.5 متر طول و 1.5 متر عرض میباشد.

 

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)

نقاشی که 10 ماه به طول انجامید (11 عکس)