این کیک بزرگ خامه ای در کانادا و در مرکز میدان  Yonge Dundas در تورنتو به نمایش در آمد. ده ها آشپز با کار مداوم این اثر خارق العاده را آماده نمودند. آنها موفق شدند که این کیک را بعنوان بزرگترین کیک خامه ای دنیا در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند.

 

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)

بزرگترین کیک خامه ای دنیا (9 عکس)