(طراحی و ساخت از Ed Chu)

 

 

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)

کاردستی ، ساخت لوستر از پاکت های شیر (12 عکس)