این عکسها بزرگترین خانه درختی در دنیا را نشان میدهد . این خانه در تنسی واقع شده است. ساخت آن 14 سال برای هوراس برگس زمان برده است. این منزل 10 طبقه دارد و حدود 800 و متر مربع مساحت. این معمار 52 ساله از 258 هزار میخ و مبلغ 12 هزار دلار برای ساخت این خانه عجیب هزینه کرده است.

 

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)

بزرگترین خانه درختی دنیا (14 عکس)