مالدن پنف هنرمند بلغاری در این آثار زیبای دیجیتالی قدرت کتاب ها را در جذب مخاطب و کشیده شدن آنها به وقایع داخل کتاب  نشان داده است.

 

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)

قدرت کتاب (7 عکس)