قبلا هم در اینجا (کلیک کنید) آلبومی از عکسهای این فرودگاه غیر عادی منتشر کرده بودیم. ولی در این سری ، عکسهای هوایی را شاهد خواهيد بود .  فرودگاه گیبرالتار (Gibraltar ) یکی از غیر عادی ترین فرودگاه های دنیا است زیرا باندش از وسط یکی از بزرگراه های مهم عبور میکند. این بزرگراه (Winston Churchil) در مرز اسپانیا قرار دارد. این فرودگاه در بین پنج فرودگاه پر خطر دنیا قرار گرفته است

 

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)

 فرودگاه گیبرالتار از وسط اتوبان میگذرد (6 عکس)