این اسب بسیار کوچک که (Einstein) نام دارد تنها 50 اینچ قد دارد.او در زمان کوتاهی پس از تولدش بسیار معروف شد.این اسب را از آمریکا به بریتانیا منتقل کردند و او در مزرعه ای در شهر جدید نیوهمشایر کنار صاحبانش که قصد دارند با استفاده از او رکوردی در کتاب گینس به ثبت برسانند زندگی می کند.

 

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)

کوچکترین اسب جهان (25 عکس)