بیش از 50 نفر در سومین دوره از مسابقات سالانه صندلی های اداری در آلمان شرکت نمودند. در این مسابقه شرکت کنندگان در یک مسیر 200 متری با هم به رقابت پرداختند. طبق قوانین آنها اجازه دارند تا صندلی های اداری خود را برای مسابقه تجهیز نمایند. با توجه به رسیدن به سرعت های بالا در حدود 35 کیلومتر در ساعت باید حتما کلاه ایمنی و زانو بند و آرنج بند نیز بهمراه داشته باشند.

 

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)

مسابقه با صندلی های اداری (15 عکس)