هتل Yunak Evleri در دل کوه حفاری شده است و در روستای اورگاپ (Urgup) ترکیه واقع شده است. این هتل دارای 6 غار برای سکونت و 30 غار بعنوان اتاق های شخصی با امکانات مدرن می باشد. این غار ها از قرون 5 و 6 باقی مانده اند.

 

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)

هتلی در دل کوه در ترکیه (11 عکس)