دو نفر از دانشجویان دانشگاه ویریجینیا به نام های توماس و الیزابت فارل (Thomas و Elizabeth Farrell) اثر ون گوک را با استفاده از درب های بطری باز سازی کرده اند. در شبیه سازی این اثر ون گوک که به نام"شب خیال" معروف اس از 8000 درب بطری به رنگ های مختلف استفاده شده است. جالب توجه این آثار این است که جهت قرار گرفتن درب های بطری نیز دقت بالایی بکار گرفته شده است.

 

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)

باز سازی اثر ون گوک با درب های بطری (6 عکس)