عکس از ورزشکاران مسابقات رشته پرورش اندام، که در نووسیبیرسک (Novosibirsk) روسیه برگزار شد.

 

 

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

مسابقات پرورش اندام جهان (22 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند