الک جرارد (Alec Garrard) کشاورز بازنشسته 80 ساله انگلیسی ، 30 سال آخر زندگش اش را به ساخت مدلی با مقیاس 1:100 از معبد Herod’s Biblical اختصاص داده است. این هنرمند در دهه 40 زندگی اش ساخت این معبد را با 3 سال تحقیق در موردش آغاز کرد. او حتی آجر های این معبد را تک به تک درست کرده و در کنار یکدیگر قرار داده است. بیش از 4000 مجسمه مینیاتوری ساخته و لباس برایشان طراحی کرده است. به نظر ماکت او یکی از دقیق ترین ماکت ها از این معبد میباشد.

 

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)

ماکتی با جزئیات فوق العاده (8 عکس)