یک درب خودکار هیچگاه توجه کسی را جلب نمیکند . ولی هنرمندی اسپانیایی با استفاده از هنرش توجه شما را به اشیائی جلب میکند که فکرش را هم نمیکنید . او با ساخت اشیائ بسیار عادی که در زندگی روزمره همه ما وجود دارد البته در سایز غیر عادی و بزرگ توجه همه را جلب کرده است.

 

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)

اشیاء در سایز های بزرگ و غیر عادی (6 عکس)