این آسمان خراش 130 متری به تازگی توسط شرکت هلندی ArchitectenConsort به اتمام رسیده است. نوع موجی که در طراحی این ساختمان بکار رفته باعث شده تا نمای ساختمان از هر طرف متفاوت باشد.

 

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)

آسمان خراش موجی  شکل در سئول (9 عکس)