در نمایشگاهی عجیب اندامهای واقعی انسانهای چینی که برای جلوگیری از پوسیدگی به نوعی مومیایی گشته اند در معرض دید قرار گرفته اند. قبلا هم در اینجا آلبومی در مورد نمایشگاه دیگری از اندام های واقعی منتشر کرده بودیم. دیدن آن هم خالی از لطف نیست.

 

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

 

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

نمایشگاهی از اندامهای واقعی انسان (17 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند