با قرار دادن دوچرخه در محل تعبیه شده در این میز میتوانید برای استراحت یک قهوه نوش جان نمایید و به کارهای خود بر روی میز بدون پیاده شدن از دوچرخه بپردازید.

 

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)

میزی برای دوچرخه (7 عکس)