این پرتره غیر عادی توسط هنرمند سوئیسی به نام ( Jinks Kunst ) تهیه شده است. غیر عادی بودن این پرتره به مواد استفاده شده جهت نقش دادن به آن است. در واقع چیزی غیر از ته سیگار در طراحی این پرتره بکار نرفته است. این هنرمند از سال 2008 تا بحال به جمع آوری ته سیگار مشغول بوده است وهم اکنون بیش از 20 هزار ته سیگار جمع آوری کرده است.

 

پرتره ای با ته سیگار (3 عکس)

پرتره ای با ته سیگار (3 عکس)

پرتره ای با ته سیگار (3 عکس)