این مرد 17 ساله کوچکترین مرد دنیا لقب گرفته است. قد او به زحمت به 50 سانت میرسد. حتی ایستادن برای او دشوار است.

 

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)

کوچکترین مرد دنیا(10 عکس)