النا پروتسنکو (Protsenko) در قزاقستان متولد شده و از ابتدا کارایی دستانش را از دست داده است. ولی این باعث نشده که زندگی را ببازد . او علایق خود مانند شعر و نقاشی را دنبال کرده و موفق بوده است.

 

 

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)

زندگی بدون دست (16 عکس)