رفتار این حیوانات وابسته به محیط اطرافشان، ژنتیکشان، و ارتباط آنها با انسان‌ها است. از آنجا که زاد و ولد آنها زیاد است، در کشورهای پیشرفته از آنها به عنوان حیوانات آزمایشگاهی استفاده می‌شود. همسترها مانند سگ و گربه توسط انسان‌ها نگهداری می‌شوند. و خیلی بازیگوش و شیطون هستند و از زیر خانواده موش شکلان هستند و دارا ی نژادهای مختلفی از قبیل چینی و روسی و سوریه‌ای و ... هستند

 

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)

همستر ها (16 عکس)