آثار طنز تصویری کامیک از هنرمند فرانسوی  Dominique Dubois . کاراکتر اصلی این کامیک ها Bonom  نام دارد.

 

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)

طنز های تصویری کامیک کوتاه و دیدنی (15 عکس)