این مرکز در استرالیا وظیفه نگهداری و مداوا ی خفاش ها را بعهده دارد . خفاش ها جزو مهمترین جانداران این کشور هستند. آنها مسئول پخش گرده های درختان بصورت طبیعی هستند و از این طریق به تولید مثل گیاهان و درختان کمک میکنند.

 

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)

مرکز درمانی خفاش ها در استرالیا (13 عکس)