این اسلحه کلت که طولش به سختی به 5.5 سانتیمتر میرسد قابلیت شلیک گلوله هایی با کالیبر 2.34 میلیمتر را دارد.

 

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)

کوچکترین کلت دنیا (7 عکس)