سفره ماهی ها کف اقیانوس ها را جارو می کنند. هر چه که بتوان بلعید ، می بلعند . خواه خوردنی باشد و خواه اشیائی که از دست توریست ها به داخل آب افتاده است. در ادامه اجسامی که از داخل شکم یکی از این سفره ماهی ها بدست آمده خواهید دید.

 

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)

لقمه بزرگتر از دهان (7 عکس)